Garantiitingimused

Garantiitingimused

 

1.Üldised tingimused:

1.1. Mexlem Ehitus OÜ annab enda toodetud toodetele kahe (2) aasta pikkuse garantii võimalike materjali-, konstruktsiooni- ja tootmisvigade ilmnemise vastu ning tootmise käigus komplekteeritavatele toodetele nende tootja tehase poolse garantii. Mexlem Ehitus OÜ annab enda toodetud toodete pinnakattele garantii järgmiselt:

kuumtsink pinnakate – 2 aastat,

kuumtsink + pulbervärv pinnakate – 2 aastat,

pulbervärv mille all on spetsiaalne krunt – 1 aasta,

pulbervärv ilma krundita on ilma garantiita.

 

1.2.Garantiiperiood algab toote ostjale või tema esindajale üleandmisest. Mexlem Ehitus OÜ garanteerib üleantava toote konstruktsiooni ja pinnakatte kvaliteedi ning toote juurde kuuluvate lisade vastavuse komplektatsiooni lehele. Tellija või tema esindaja on kohustatud kauba vastuvõtmisel kontrollima pinnakatte kvaliteeti ja komplektatsiooni vastavust komplektatsiooni lehele, hilisemaid pretensioone ei aksepteerita. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud arve.

1.3. Garantii ajal lähtutakse ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja selles dokumendis toodud tingimustest ja kohustustest.

1.4. Garantiitingimuste kehtimine eeldab kõigi käesolevas dokumendis toodud tingimuste täitmist.

 

2. Garantii sisu:

2.1. Garantii alla kuuluvad toote materjali-, konstruktsiooni- ja tootmisevead ning nendest vigadest tootele endale põhjustatud kahjustused, millest on kirjalikult teatatud Mexlem Ehitus OÜ – le. Nõutav on täpne pretensiooni / vea kirjeldus ja võimalusel piltide lisamine. Garantii katab eelpool nimetatud vigade ja neist tootele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.

2.2. Toote garantii alla kuuluvate vigade paranduse organiseerib ja teeb Mexlem Ehitus OÜ. Aeg, mille jooksul toodet ei saanud selle vigade tõttu normaalselt kasutada ja toode viibis garantiiremondis, liidetakse tavagarantiiajale.

 

3. Garantii piirangud:

3.1. Käesolev garantii kehtib eeldusel, et toode paigaldatakse ning toodet kasutatakse ja hooldatakse vastavalt toote paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendile.

3.2. Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mis on põhjustatud ebakorrektsest transportimisest, paigaldusest, kasutamisest ja hooldamisest.

3.3. Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mille on põhjustanud tootele kasutaja poolt lisatud detailid, materjalid või osad.

3.4. Garantii ei hõlma toote omaduste muutumist, mis on põhjustatud erinevatest keskkonnamõjudest, nagu ilmastikumõjud, õhusaaste, tolm jm.

3.5. Garantii ei hõlma samuti rikkeid, mis on põhjustatud hoolimatust toote kahjustamisest, lõhkumisest ning ettenägematutest ja teistest Force Majeure alla kuuluvatest asjaoludest (nagu tulekahju jm).

3.6. Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist, nagu näiteks pinnakatte kriimustused või kulumine.

 

4. Meetmed vea ilmnemisel:

Kui olete avastanud toote vea garantiiperioodi jooksul, toimige järgnevalt:

4.1. Veenduge, et avastatud viga ei kuulu Garantii piirangutes loetetude hulka.

4.2. Saatke kirjalik teade Mexlem Ehitus OÜ- le hiljemalt 14 päeva jooksul. Soovitav on lisada selgitavad pildid.

4.3. Mexlem Ehitus OÜ vastab mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist edaspidistest sammudest probleemi lahendamiseks.

4.4. Juhul kui väidetava vea ülevaatuse ja tõendamise käigus selgub, et toode on nõuetelevastav ja ei tuvastata vealisust, on kirjaliku teate saatja kohustatud tasuma tõendamisega seotud kulud. Lahkarvamuste tekkimisel lahendatakse juhtum seadusega ettenähtud korras.

 

5. Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend.

Metallitooted kestavad õige käitlemise puhul kümneid aastaid. Arvestada tuleb sellega, et transportimisel, paigaldamisel ja edaspidisel kasutamisel tekitatud kahjustused ei kuulu garantii alla. Samuti kahjustused, mis on tekkinud kaevetöödega aia läheduses. Garantii paigaldusele lõppeb ennetähtaegselt, kui klient teostab ilma Mexlem Ehitus OÜ kirjaliku kooskõlastuseta aia läheduses kaeve- ning pinnasetöid. Liugvärava paigaldus vajab spetsifilisi teadmisi ja betoonitöid. Seega soovitame kasutada professionalseid paigaldajaid, kes teevad koostööd Mexlem Ehitus OÜ-ga. Värava kasutamisel peab tagama tema takistusteta liikumise kogu ulatuses. Takistusteks võivad osutuda ka lumi, jää või juhuslikud esemed, mis võivad kahjustada väravaraami pinnakatet. Liugvärava puhul peab jälgima, et alumisse juhtkarbikusse ei sattuks kõrvalisi esemeid: oksad, jää ja muu selline.